Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kracht

Gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem op 23 februari 2021 onder nummer 10/2021.

Artikel 1: Werkingssfeer

1. Onder “Kracht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Kracht Recruitment B.V., Team Kracht B.V., Kracht Executive Search B.V., Kracht Training B.V. óf Kracht Werving en Selectie B.V. Deze vennootschappen werken ieder voor eigen rekening onder de handelsnaam Kracht. Zij zijn in hun relatie tot hun respectievelijke Opdrachtgevers zelfstandig opdrachtnemer van de aan ieder van hen verstrekte opdrachten.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige rechtsbetrekkingen met Kracht. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon, die door Kracht aan Opdrachtgever is voorgesteld, althans met wie Opdrachtgever via Kracht in contact is gekomen met het oog op ófwel het aangaan van een arbeidsverhouding met die kandidaat ófwel de terbeschikkingstelling van die persoon aan Opdrachtgever of een door deze met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde;

2. Medewerker: iedere natuurlijke persoon, die een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan met Kracht teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde.

3. Opdracht: de overeenkomst tussen Kracht en Opdrachtgever op grond waarvan een of meerdere dienst(en) door Kracht worden verricht. De opdracht tot werving en selectie betreft (telkens) een enkele Kandidaat. De opdracht tot terbeschikkingstelling betreft (telkens) een enkele Medewerker.

4. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Kracht een opdracht of andere overeenkomst aangaat dan wel aan wie Kracht een aanbod doet.

5. Terbeschikkingstelling: de terbeschikkingstelling van een medewerker om krachtens een opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van de opdrachtgever of een door deze met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde.

6. Werving en selectie: het zoeken, vinden en aandragen (werven en/of selecteren) van een kandidaat met als doel dat Opdrachtgever en de kandidaat een arbeidsovereenkomst aangaan.

Algemene bepalingen

Artikel 3: Vrijblijvende offertes

Alle offertes van Kracht zijn vrijblijvend, ook als de offerte een termijn voor aanvaarding bevat en aanvaarding binnen deze termijn geschiedt.

Artikel 4: De opdracht

1. Kracht is gehouden zich in te spannen om de Opdracht naar behoren uit te voeren.

2. Kracht zal ter uitvoering van de Opdracht een of meer Kandidaten of Medewerkers aan Opdrachtgever voorstellen. Er is sprake van een Opdracht, indien en zodra een Kandidaat of Medewerker door Kracht aan Opdrachtgever wordt voorgesteld, of zodra Kracht de gegevens van een Kandidaat of Medewerker, al dan niet met vermelding van diens naam, aan Opdrachtgever bekend heeft gemaakt. Onder voorstellen wordt onder meer verstaan: het uitnodigen van de Kandidaat of Medewerker voor een sollicitatiegesprek bij Opdrachtgever.

3. Kracht zal iedere Opdracht bevestigen met vermelding van de aard van de dienstverlening. In geval van strijdigheid tussen de inhoud van de opdrachtbevestiging en de inhoud van de algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

4. Kracht is niet verantwoordelijk voor informatie en gegevens die door Opdrachtgever in het kader van de Opdracht worden verstrekt. Kracht gaat ervan uit dat de verstrekte informatie en gegevens juist zijn.

5. Kracht gaat ervan uit dat de informatie en gegevens die Kandidaten en Medewerkers Pagina 2 van 8 over zichzelf verstrekken, of die van referenten over Kandidaten of Medewerkers worden verkregen, juist zijn. Referenties worden uitsluitend ingewonnen met toestemming van de betreffende Kandidaat of Medewerker.

6. Kracht schiet niet tekort jegens Opdrachtgever, indien de Kandidaat of Medewerker niet blijkt te voldoen aan de vereisten of de verwachtingen van Opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten door Kracht in strijd met het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

7. Iedere Opdracht kan door een van beide partijen met onmiddellijke ingang eenzijdig worden beëindigd, indien de andere partij toerekenbaar tekort schiet in het nakomen van een verplichting die uit de Opdracht voortvloeit en hij die verplichting niet binnen een daartoe gestelde redelijke termijn alsnog nakomt. Indien Opdrachtgever de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden niet nakomt, is hij gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Kracht en dient hij Kracht zo nodig ter zake te vrijwaren.

Artikel 5: Betalingen en gevolgen van wanbetaling

1. Opdrachtgever is gehouden elke door Kracht ingediende factuur te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De op de bankafschriften van Kracht aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

2. Uitsluitend betalingen aan Kracht werken bevrijdend. Betalingen aan Medewerkers of Kandidaten zijn onverbindend tegenover Kracht.

3. Indien een factuur niet binnen 14 dagen (of de in lid 1 bedoelde andere schriftelijk overeengekomen termijn) na factuurdatum is betaald, is Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle wordt gerekend.

4. Betwisting van facturen dient, op straffe van verval van het recht daartoe, binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te geschieden. Betwisting van een factuur schort de betalingsverplichting niet op.

5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds tot voldoening van eventuele verschuldigde rente en door Kracht gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen, ook als Opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

6. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, ook voorzover deze het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het gefactureerde bedrag, zulks met een minimum van € 125,-.

7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever of indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is Kracht gerechtigd de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en zijn de vorderingen van Kracht onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. Kracht en haar adviseurs en medewerkers in persoon, zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van of in verband met hun (beoogde) dienstverlening, ongeacht de grondslag van die aansprakelijkheid, met inachtneming van het navolgende.

2. Voor aansprakelijkheid in het geval van door Kracht ter beschikking gestelde Medewerkers prevaleert artikel 13. In aanvulling daarop geldt (indien artikel 13 daarin niet voorziet) dat iedere aansprakelijkheid van Kracht met betrekking tot de terbeschikkingstelling van een Medewerker is beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat door Kracht aan Opdrachtgever in de twee maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening is gebracht, verminderd met de bedragen die daarvan niet tijdig door Opdrachtgever zijn voldaan. De aansprakelijkheid van Kracht in verband met overige in deze voorwaarden genoemde diensten is beperkt tot Pagina 3 van 8 het door Kracht aan Opdrachtgever in rekening te brengen bedrag voor de uitvoering van de (deel)Opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Iedere aansprakelijkheid van Kracht is beperkt tot maximaal € 10.000 per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.

3. Elke aansprakelijkheid van Kracht bij de uitvoering van een Opdracht waarbij schade aan personen of zaken wordt toegebracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Kracht gesloten Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

4. Kracht is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is in alle gevallen uitgesloten.

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien deze niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij Opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

Artikel 7: Geheimhouding

1. Kracht en Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties die hen ter kennis is gekomen ingevolge de Opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

2. Kracht zal op verzoek van Opdrachtgever de Kandidaat c.q. Medewerker verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem over Opdrachtgever bekend of gewaar wordt, tenzij op de Kandidaat of Medewerker een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

3. Het staat Opdrachtgever vrij om een aparte geheimhoudingsverklaring van de Kandidaat of Medewerker te verlangen.

Artikel 8: Geschillen

1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter te Arnhem.

Aanvullende voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Medewerkers

Artikel 9: Duur en beëindiging van de Opdracht

1. De Opdracht tot terbeschikkingstelling wordt aangegaan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.

2. De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat zich een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet. Indien de duur van de Opdracht afhankelijk is gesteld van een zekere toekomstige gebeurtenis of van het eindigen van een bepaald project, is Opdrachtgever gehouden om, indien en zodra de einddatum bekend is, Kracht hiervan onmiddellijk, doch uiterlijk vijf werkdagen tevoren schriftelijk in kennis te stellen. Bij gebreke van een dergelijke tijdige kennisgeving is Opdrachtgever aansprakelijk voor de eventuele schade van Kracht die daarvan het directe of indirecte gevolg is.

3. Behoudens schriftelijke toestemming van Kracht is Opdrachtgever niet gerechtigd de tewerkstelling van de Medewerker tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten. Indien Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Medewerker, is Opdrachtgever gehouden voor de duur van de Opdracht onverkort het overeengekomen tarief te voldoen over het per periode krachtens de Opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren.

4. Opzegging van een overeenkomst dient schriftelijk te geschieden tegen de overeengekomen datum met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Pagina 4 van 8 Voor het bepalen van de opzegtermijn bij beëindiging van een Opdracht geldt de datum van het poststempel van de schriftelijke opzegging aan Kracht als de dag van de opzegging door Opdrachtgever jegens Kracht.

5. Tussentijdse opzegging van een Opdracht voor bepaalde tijd is slechts mogelijk wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6. De Opdracht eindigt voorts van rechtswege indien en zodra Kracht de Medewerker om welke reden dan ook (bijvoorbeeld indien Kracht de arbeidsovereenkomst met de Medewerker door of op grond van een overheidsvoorschrift heeft moeten beëindigen of indien de arbeidsovereenkomst tussen Kracht en de Medewerker is beëindigd, ook indien daarvoor niet de vereiste termijn in acht is genomen) niet meer ter beschikking kan stellen. Kracht schiet in dat geval niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan Opdrachtgever. Kracht zal trachten Opdrachtgever van een dergelijk geval onverwijld in kennis te stellen en op zo kort mogelijke termijn voor een vervangende Medewerker te zorgen. Ten aanzien van deze andere Medewerker ontstaat dan een nieuwe Opdracht.

7. Het einde van de Opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. In alle gevallen waarin de Opdracht eindigt, dient Opdrachtgever hiervan tijdig mededeling te doen aan de Medewerker.

8. Beëindiging van de Opdracht door Opdrachtgever houdt in het verzoek van Opdrachtgever aan Kracht om de lopende terbeschikkingstelling te beëindigen tegen de datum waarop de Opdracht rechtsgeldig is beëindigd.

Artikel 10: Tariefwijziging

1. Opdrachtgever verstrekt Kracht een accurate omschrijving van de werkzaamheden die de Medewerker dient uit te voeren en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van Opdrachtgever.

2. Indien de beloningsregeling van de branche waarin de Medewerker werkzaam is als gevolg van een wijziging in de CAO wijzigt, in die zin dat de beloning wordt verhoogd, dan staat het Kracht vrij deze verhoging door te voeren. Kracht heeft het recht om met ingang van het tijdstip van die verhoging het door Opdrachtgever verschuldigde tarief dienovereenkomstig te verhogen.

3. Iedere verhoging van de loonkosten van een ter beschikking gestelde Medewerker als gevolg van gewijzigde wetgeving en/of wijzigingen van sociale lasten verzekeringswetten geeft Kracht het recht om met ingang van het tijdstip van die verhoging het door Opdrachtgever verschuldigde tarief dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 11: Voortgangsrapportages

1. Facturering vindt plaats op basis van de door Opdrachtgever voor akkoord getekende voortgangsrapportages, ook wel werkbriefjes genoemd.

2. Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de voortgangsrapportages het juiste aantal gewerkte (over)uren vermelden.

3. Opdrachtgever behoudt een kopie van de voortgangsrapportage. Bij verschil tussen de bij Kracht ingeleverde voortgangsrapportage en het door Opdrachtgever behouden afschrift, geldt de bij Kracht ingeleverde voortgangsrapportage voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever dat het door hem behouden afschrift juist is.

4. Indien Opdrachtgever weigert de voortgangsrapportage van de Medewerker voor akkoord te tekenen en/of Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een naar zijn mening correct ingevulde voortgangsrapportage aan Kracht verstrekt, heeft Kracht het recht het aantal door de Medewerker gewerkte uren bindend vast te stellen overeenkomstig opgave van de Medewerker danwel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op basis van de overeengekomen arbeidsduur van de Medewerker.

Artikel 12: Arbeidsomstandigheden

1. Opdrachtgever is jegens de Medewerker en Kracht verantwoordelijk voor het nakomen van de uit artikel 7:658 BW, 7:611 BW en de Arbeidsomstandighedenwet voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en veilige arbeidsomstandigheden binnen de onderneming.

2. Opdrachtgever is gehouden om aan de Medewerker en aan Kracht tijdig voor aanvang van de werkzaamheden van de Medewerker een document te verstrekken met een beschrijving van de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats en eventuele specifieke risico’s of veiligheidsvoorschriften, alsook van de geldende procedures voor wat betreft brandbeveiliging en bedrijfshulpverlening.

3. Opdrachtgever is jegens de Medewerker(s) aansprakelijk bij het niet voldoen aan dit artikel 12.1 en Opdrachtgever vrijwaart Kracht uitdrukkelijk tegen iedere aanspraak van de Medewerker(s) bij het niet voldoen aan dit artikel 12.1 en bij aanspraken op basis van andere grondslagen zoals artikel 6:162 BW. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is Opdrachtgever gehouden de schade te vergoeden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen.

4. Indien de Medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtgever onverwijld zorg dragen voor een ongevallenrapportage en, zo nodig, de wettelijk voorgeschreven instanties op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. Hierin wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel van de beroepsziekte.

5. Opdrachtgever vrijwaart Kracht tegen alle aanspraken van de Medewerker ter zake schade die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen arbeid gebezigd is, beschadigd of teniet gegaan is.

6. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Kracht verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. De werkzaamheden van de Medewerker vinden plaats onder leiding en toezicht van Opdrachtgever.

2. Kracht is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade (van welke aard dan ook), die het gevolg is van handelen of nalaten van de Medewerker(s) in de uitvoering van de werkzaamheden onder deze overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

3. Kracht is niet aansprakelijk voor de nakoming van eventuele verbintenissen die de Medewerker aangaat bij uitoefening van zijn werkzaamheden voor Opdrachtgever.

4. Opdrachtgever vrijwaart Kracht tegen aanspraken van derden, voor zover die strekken tot vergoeding van door derden geleden schade, veroorzaakt door de Medewerker bij uitoefening van zijn werkzaamheden voor Opdrachtgever in het kader van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

5. Artikel 6 leden 4 en 5 zijn onverkort van toepassing.

6. Opdrachtgever verplicht zich om voor de in dit artikel genoemde aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden deugdelijke verzekeringen af te sluiten. Daaronder dient niet alleen aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 BW gedekt te zijn, maar ook aansprakelijkheden op grond van goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW). Opdrachtgever is gehouden om, op het eerste verzoek van Kracht, bewijs van die verzekeringen (door middel van een kopie van de polisbescheiden) te verstrekken.

Artikel 14: Buitenland

Het is Opdrachtgever verboden een aan hem ter beschikking gestelde Medewerker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kracht buiten Nederland te werk te stellen of anderszins te verplichten of te verzoeken in verband met de werkzaamheden naar een plaats Pagina 6 van 8 buiten Nederland te gaan. Opdrachtgever dient de Medewerker onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra Kracht haar toestemming aan Opdrachtgever intrekt.

Artikel 15: Doorlenen

Zonder schriftelijke toestemming van Kracht, is het Opdrachtgever niet toegestaan de Medewerker op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door Opdrachtgever ter beschikking stellen van een Medewerker aan een (rechts)persoon waarmee de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.

Artikel 16: Industriële en intellectuele eigendom

Het staat Opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst aan te gaan met de Medewerker, inhoudende dat alle rechten van industriële en intellectuele eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van Medewerker toekomen respectievelijk (zullen) worden overgedragen een de Opdrachtgever.

Artikel 17: Indienstneming van Medewerkers

1. Opdrachtgever is met inachtneming van het bepaalde in dit artikel gerechtigd met een Medewerker een arbeidsverhouding aan te gaan.

2. Opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding met een Medewerker aan te gaan, brengt Kracht hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens hij aan dit voornemen uitvoering geeft. Opdrachtgever is bekend met de wet- en regelgeving op het gebied van opvolgend werkgeverschap en aanvaardt alle daaruit voortvloeiende verplichtingen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het onderzoek naar en de beoordeling van het arbeidsverleden van de Medewerker. Kracht zal, voor zover de Algemene Verordening Gegevensbescherming (en tot 25 mei 2018: de Wet bescherming persoonsgegevens) en aanverwante wet- en regelgeving dit toelaten, op verzoek van Opdrachtgever informatie over het arbeidsverleden van de Medewerker verschaffen, maar kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid hiervan, mede omdat zij hiervoor afhankelijk is van de Medewerker.

3. Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding aangaan met een Medewerker wiens terbeschikkingstelling nog niet rechtsgeldig is geëindigd.

4. Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een Medewerker, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een Opdracht voor onbepaalde tijd, vóórdat die Medewerker – op basis van die Opdracht – 2.000 uren heeft gewerkt, is de Opdrachtgever aan Kracht een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende tarief over 2.000 uren minus de – op basis van de Opdracht – reeds door die Medewerker gewerkte uren. De vergoeding wordt vermeerderd met btw.

5. Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een Medewerker, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een Opdracht voor bepaalde tijd, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende tarief (berekend over de overeengekomen of gebruikelijke uren en meer-/overuren) over de resterende duur van de Opdracht of – ingeval van een Opdracht die tussentijds opzegbaar is – over de niet in acht genomen opzegtermijn, met dien verstande dat Opdrachtgever altijd ten minste de in lid 4 genoemde vergoeding is verschuldigd. De vergoeding wordt vermeerderd met btw.

6. Indien Opdrachtgever overeenkomstig dit artikel een arbeidsverhouding aangaat met een Medewerker, eindigt de Opdracht tussen Opdrachtgever en Kracht met ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangt.

7. Indien Opdrachtgever met Medewerker niet aansluitend, maar binnen 12 maanden na het einde van diens terbeschikkingstelling een arbeidsverhouding aangaat, is hij eveneens de in lid 4 bedoelde vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat Opdrachtgever de Medewerker hiertoe – Pagina 7 van 8 rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de Medewerker – rechtstreeks of via derden - bij Opdrachtgever heeft gesolliciteerd.

8. Indien een (potentiële) Opdrachtgever via Kracht in contact is gekomen met een Kandidaat (bijvoorbeeld doordat deze door Kracht aan hem is voorgesteld met het oog op die terbeschikkingstelling van die Kandidaat) en Opdrachtgever of een aan hem gelieerde derde - rechtstreeks of via derden - een arbeidsverhouding met die Kandidaat aangaat binnen 12 maanden nadat het contact tot stand is gekomen, is artikel 18 lid 7 van deze algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

Artikel 18: Opdracht

1. Door aanvaarding van een Opdracht tot werving en selectie neemt Kracht een inspanningsverplichting op zich om tijdig een potentieel geschikte Kandidaat aan te bieden.

2. De Opdracht tot werving en selectie eindigt door het slagen daarvan, bestaande in indiensttreding van de Kandidaat bij Opdrachtgever of door het verstrijken van de eventueel overeengekomen maximale duur van de Opdracht. Partijen kunnen deze duur in onderling overleg verlengen.

3. Opdrachtgever kan op ieder willekeurig tijdstip de Opdracht beëindigen.

4. Opdrachtgever is voor de werving en selectie gericht op een arbeidsverhouding tussen hem en de Kandidaat het in de opdracht(bevestiging) vermelde tarief aan Kracht verschuldigd. Bij gebreke van (de vermelding van een tarief in) de (opdracht)bevestiging is de Opdrachtgever de in de aanbieding van Kracht vermelde vergoeding verschuldigd. Is ook in de aanbieding geen tarief vermeld, dan bedraagt het tarief 23% van het voor de functie van de kandidaat bij een voltijds dienstverband geldende jaarsalaris inclusief vakantiebijslag en emolumenten. Indien aan Kracht geen salaris is doorgegeven, zal Kracht een arbeidsmarktconform jaarsalaris vaststellen op basis van de bij Kracht bekende gegevens over de functie en de arbeidsmarkt.

5. Tenzij anders overeengekomen, is het tarief alleen verschuldigd, indien Opdrachtgever of een door deze aangewezen derde daadwerkelijk - rechtstreeks of via derden - een arbeidsverhouding aangaat met een Kandidaat die door Kracht is voorgesteld of waarmee Opdrachtgever anderszins via Kracht in contact is gekomen. Het tarief is ook verschuldigd, indien de Kandidaat in eerste instantie door Opdrachtgever is afgewezen, en later alsnog - rechtstreeks of via derden - wordt aangenomen.

6. Tenzij anders overeengekomen, wordt het tarief in rekening gebracht, zodra Opdrachtgever heeft aangegeven rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te (zullen) gaan met een door Kracht voorgestelde kandidaat of zodra aan Kracht bekend is geworden dat Opdrachtgever een arbeidsverhouding met een Kandidaat zal aangaan of is aangegaan.

7. Indien een (potentiële) Opdrachtgever via Kracht in contact is gekomen met een Kandidaat (bijvoorbeeld doordat deze door Kracht aan hem is voorgesteld met het oog op de terbeschikkingstelling van die Kandidaat aan of de totstandkoming van een arbeidsverhouding met die Opdrachtgever) en Opdrachtgever of een aan hem gelieerde derde - rechtstreeks of via derden - een arbeidsverhouding met die Kandidaat aangaat binnen 12 maanden nadat het contact tot stand is gekomen, stelt de (potentiële) Opdrachtgever Kracht hiervan binnen vijf werkdagen schriftelijk in kennis en wordt de (potentiële) Opdrachtgever geacht een Opdracht tot werving en selectie als bedoeld in dit artikel te zijn aangegaan met Kracht, en is Opdrachtgever het in lid 4 van dit artikel bedoelde tarief aan Kracht verschuldigd.

8. Indien Opdrachtgever en/of een aan hem gelieerde derde het bepaalde in lid 7 van dit artikel overtreden, verbeurt Opdrachtgever, ongeacht of de overtreding aan Opdrachtgever kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Kracht een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,-, voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 5.000,- voor elke dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd de overige rechten van Opdrachtgever, waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19: Aansprakelijkheid

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6 geldt het volgende. Kracht schiet niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan Opdrachtgever, indien Kracht om welke reden dan ook niet of niet tijdig een Kandidaat kan aanbieden. Kracht is niet aansprakelijk voor schade en verliezen ten gevolge van handelen of nalaten van een Kandidaat met wie Opdrachtgever (mede) als gevolg van de werving en selectie door Kracht een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante overeenkomst heeft gesloten.

Download de algemene voorwaarden

Hieronder kun je de algemene voorwaarden van Kracht downloaden in pdf formaat.

Download Algemene voorwaarden Kracht
 
 
Contact Toch op zoek naar iets anders?

Heb je op deze pagina niet gevonden wat je zoekt? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier of kies een van onze teamleden uit om contact mee op te nemen.